ഒരു കഥയാകണം

അതെ, എനിക്കറിയാമായിരുന്നു; എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. എങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു സ്വബോധം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.ഒന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല.....

Featured post

വീഞ്ഞ്

അനുവാചകഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരുപിടി വികാരവിലോപങ്ങൾ നിറച്ചു ആത്മഹർഷം കൊള്ളാൻ

Featured post

മിഴികൾ

ഇന്ന്, ഈ ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രിയിലിവിടെ ഞാനെന്നെത്തന്നെ നോക്കി കിടക്കുന്നു.

Featured post

My Menstruation

*** The blood is flowing. Concessions given by HIM:** They made it as Restrictions. Now They are glowing Like winners. And   Still my flesh is   Bleeding. They are in Joy with The bleed I asked for A pad on The Vagina....... The black and white World couldn't ***   **HIM :: God; God... Continue Reading →

Featured post

തട്ടത്തിൽ തൊട്ട്

തട്ടമൊരു തടസ്സമല്ലിവിടെ, തടുത്തിടാനാവില്ലത്തിനൊരു തുടിച്ചീടും ഹൃദയത്തെയും..... തട്ടമിട്ടപെണ്കൊടികളിൽ തട്ടമൊരു തേജസ്സാക്കിയവർക്ക് തട്ടമൊരു തത്വമല്ല , മറിച്ചൊരു തന്റേടത്തിൻ തീജ്വാല.....

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: